Fotowoltaika dla rolnika

Statystyczny Polak prowadzący gospodarstwo rolne, może również korzystać z dobrodziejstw słońca i nie wyczerpalnej energii elektrycznej ze słońca. Zabezpiecz swoje gospodarstwo i stań się niezależny energetycznie.  Korzystanie z energii słonecznej przynosi wiele korzyści gospodarstwom rolnym, oto niektóre z nich:

– niższe rachunki za prąd, duże oszczędności,
– niezależność energetyczna – produkujesz energię dla siebie, zabezpieczasz się przed podwyżkami cen prądu ,
– wspierasz ochronę środowiska przez produkcję zielonej energii i dbasz tym samym o jakość swoich plonów,
– podnosisz prestiż swojego gospodarstwa, stajesz się innowatorem.

Ważne informacje

Zasady korzystania są identyczne jak dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Według obowiązującej Ustawy o odnawialnych Źródłach Energii, osoba prowadząca działalność rolną może wybudować Instalację Fotowoltaiczną o mocy nieprzekraczającej 50kWp.

Osoba prowadząca działalność rolniczą może w przypadku wyższej produkcji niż bieżąca konsumpcja magazynować swoje nadwyżki w sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Rozliczenie za energię wprowadzoną do sieci jest następujące:

– W przypadku instalacji o mocy do 10kWp za każdą kWh energii elektrycznej wprowadzoną do sieci jako nadwyżkę, możemy odebrać 0,8 kWh energii elektrycznej.
– W przypadku instalacji o mocy powyżej 10kWp i nieprzekraczającej 50kWp za każdą kWh wprowadzoną jako nadwyżkę energii elektrycznej do sieci odbierzemy 0,7 kWh.
– Na odebranie nadwyżek mamy 12 miesięcy, czas jest liczony od ostatniego podsumowania czyli ostatniej otrzymanej faktury.
– Osoba prowadząca działalność rolniczą może odliczyć zakup instalacji od kosztów opodatkowania podatkiem rolnym.
– Osoba prowadząca działalność rolniczą będąca czynnym płatnikiem podatku VAT może od kosztów zakupu całość instalacji odliczyć pełną kwotę VAT.

Uwaga!

Aby Rolnik mógł być Postumentem i korzystać z systemu bilansowania, musi on posiadać umowę kompleksową czyli posiadać podpisaną umowę na dostawę i sprzedaż energii z tym samym operatorem. Jeżeli mamy podpisaną umowę na dostawy energii np. Energa a sprzedaż energii dokonuje nam PGE to w takim wypadku nie możemy korzystać z systemu bilansowania i nie będziemy mogli czerpać korzyści z magazynowania energii w sieci Operatora.